Regulamin organizacyjny

1. Przedpłata

-Rezerwacja terminu konsultacji stanowi wiążącą umowę pomiędzy Podmiotem Leczniczym a Pacjentem.
-Obowiązkiem Pacjenta jest uiszczenie przedpłaty w wysokości ceny konsultacji (zgodnej z aktualnym cennikiem usług).
-Przedpłaty należy dokonać najpóźniej 10 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji.
-Przedpłaty można dokonać osobiście lub przelewem na konto: ATM Centrum Medyczne Sp. z o.o. , numer konta 36 1140 2004 0000 3102 8315 1396, w tytule przelewu „imię i nazwisko pacjenta, konsultacja w dniu..., nazwisko lekarza...”. 
-Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie zaksięgowanej płatności na adres mail: potwierdzenia@medicor-koscian.pl
-Pacjent zgłaszający się na wyznaczoną konsultację (posiadający przedpłatę) – środki przekazane są na poczet danej konsultacji.

2. Potwierdzenie terminu konsultacji

-Podmiot Leczniczy 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji weryfikuje płatność.
-Brak potwierdzenia zaksięgowanej wpłaty przez Pacjenta w ciągu 24 h od próby kontaktu ze strony Podmiotu (drogą SMS lub telefonicznie), będzie jednoznaczny z anulowaniem wyznaczonego terminu. 
- Możliwość zmiany formy konsultacji na teleporadę.


3. Rezygnacja/ zmiana terminu

-Pacjent zobowiązany jest powiadomić Podmiot o rezygnacji z konsultacji lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. 
-Konsultacje przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy. Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
-Rezygnacji lub zmiany terminu można dokonać telefonicznie pod numerem 655110300 
-Rezygnacja z konsultacji w okresie krótszym niż 24 godziny do wyznaczonego terminu, skutkuje utraceniem przedpłaty.

4. Wizyta

Prosimy o przybycie na pierwszą wizytę około 10 min przed wyznaczoną godziną, aby na spokojnie uzupełnić potrzebne formularze.

5. Spóźniania

W sytuacji gdy pacjent spóźni się na wyznaczoną wizytę, wizyta odbędzie się, ale jej czas będzie krótszy o tyle minut ile trwało spóźnienie.

 


Współpracujemy z: