Badania prenatalne

Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel posiadający certyfikaty FMF (Fetal Medicine Foundation) oraz Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego :

Badania prenatalne wykonywane są na ultrasonografach marki GE Voluson.

Badania prenatalne, wykonuje się pomiędzy 11. a 13+6 dni oraz między 18- 23 tygodniem ciąży.

Zgodnie z zaleceniami PTG w trzecim trymestrze ciąży zalecane jest również trzecie badanie prenatalne pomiędzy 28 a 32 tygodniem ciąży, także w przypadku prawidłowych wyników wcześniejszych badań. Trzecie badanie prenatalne nie jest finansowane przez NFZ i może zostać wykonane prywatnie.

Celem tych badań jest nie tylko wykluczenie wad rozwojowych płodu, ale przede wszystkim określenie tzw. ryzyka wystąpienia wady genetycznej u płodu np. zespołu Downa , zespołu Edwardsa w oparciu o tzw. ultrasonograficzne markery wad genetycznych.

Badanie ultrasonograficzne nie diagnozuje jednostki chorobowej, lecz określa ryzyko wystąpienia wad rozwojowych, pozwala na ocenę rozwoju płodu. W pewnych przypadkach zalecane są dalsze, bardziej szczegółowe badania np. amniopunkcja genetyczna.

 

Świadczenia wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ (na podstawie skierowania na badania prenatalne) oraz komercyjnie.

 

Do włączenia do programu w ramach umowy z NFZ uprawnione są kobiety w ciąży, spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat);
  2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych  u ciężarnej lub u ojca dziecka;
  4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

 

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań (dot. pkt.2-5) potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Dokonanie rezerwacji terminu za pośrednictwem formularza internetowego dostępny jest tutaj.

Dokonanie rezerwacji za pośrednictwem REJESTRACJI ON-LINE


Współpracujemy z: